Профіль компанії

Використання природних ресурсів у XXI сторіччі стало особливим видом господарської діяльності. Стрімке зростання населення планети і, відповідно, всіх видів матеріального виробництва і споживання призвели до виснаження багатьох видів природних ресурсів, значної деградації довкілля, зміни клімату й виникнення низки екологічних, геологічних і соціальних викликів та загроз.

Наразі обов’язковими умовами успішної реалізації проектів з ефективного використання природних ресурсів є комплексність, кооперація та координація діяльності, врахування і гармонізація інтересів усіх зацікавлених у таких проектах сторін.

Комплексність і дуже широкий спектр послуг і продукції, яких потребують проекти з використання природних ресурсів, не можуть бути забезпечені силами однієї, навіть найпотужнішої компанії. Така можливість досягається Міжнародним хабом природних ресурсів TUTKOVSKY завдяки залученню до виконання проектів сотні спеціалізованих підприємств-постачальників.

Враховуючи зазначене вище та реалії ХХІ сторіччя, Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY в рамках створеної виробничої платформи надає послуги трьом групам своїх клієнтів, які реалізують проекти і програми з використання всіх видів природних ресурсів: інвесторам, виробничим компаніям та урядам. На перший погляд, зазначені групи клієнтів TUTKOVSKY є незалежними одна від одної, але це не так. Використання природних ресурсів потребує гармонізації інтересів:

 • інвесторів, які спрямовують капітал у проекти з використання природних ресурсів з метою отримання прибутку;
 • виробничих компаній, для яких ресурси є засобом виробництва (предметом і/або засобом праці);
 • урядів (держави) як розпорядника природних ресурсів та місцевих (локальних) урядів/територіальних громад, які прямо й опосередковано є партнерами процесів освоєння.

Необхідність на сьогодні кооперації і координації діяльності, гармонізації інтересів під час виконання проектів і програм з використання природних ресурсів наочно демонструє зареєстрований торговий знак нашої компанії – Тетраедр TUTKOVSKY.

Тетраедр TUTKOVSKY: взаємодія партнерів проектів із використання природних ресурсів.

Взаємозв'язок між усіма партнерами проектів вимагає визначення й конкретизації ролі та інтересів кожного партнера. Власне чітке визначення цієї ролі та інтересів дозволяє TUTKOVSKY сформувати пакет пропозицій своїх інтегрованих високотехнологічних рішень для кожної групи клієнтів окремо з метою ефективного, збалансованого та інвестиційно привабливого використання природних ресурсів.

Взаємодія і взаємозалежність інвесторів, виробників і урядів повністю реалізується за умови їхньої участі у відповідних проектах із використання природних ресурсів. Всі види останніх мають особливість набувати своєї вартості й додаткової цінності лише у процесі їх залучення до виробництва. У період «невикористання» ресурсу він не може бути джерелом прибутку, об’єктом інвестицій чи залучення інноваційних технологій. Це стосується і матеріального виробництва, і сфери послуг. Саме тому для всіх партнерів з використання природних ресурсів реалізація проектів є вигідною. У той же час усі партнери процесу усвідомлюють, що природні ресурси як складові енергетичних, мінеральних, водних і земельних ресурсів є переважно вичерпними і невідновними або відновлюються якісно і кількісно протягом тривалого періоду. Це обумовлює вибір лише раціональних інвестиційних проектів, які є пріоритетними для сталого розвитку економіки, суспільства і всієї системи природокористування. Власник або розпорядник природного ресурсу дає привілейоване право користування тим суб’єктам, які максимально реалізують усі вигоди партнерів проекту. Для інвестування й реалізації проекту необхідно довести його пріоритетність і переваги перед іншими проектами. Тому в кожному проекті TUTKOVSKY розробляє і втілює моделі використання природних ресурсів, які характеризуються прибутковістю, соціальною й економічною життєздатністю, мінімізацією або відсутністю екологічних небезпек.

За перелічених умов проект може стати успішним лише у разі забезпечення інтересів кожного партнера за принципом «win-win». Стратегії, коли вигоди отримують лише одна/декілька сторін, у таких проектах є неприйнятними і заздалегідь невдалими.

Реалізація «win-win» стратегії передбачена в функціях TUTKOVSKY як системи, що гармонізує інтереси партнерів та забезпечує формування сталого й високоприбуткового бізнесу. Застосування ефективних комунікацій, пошук матеріальних мотивацій і гармонізація інтересів усіх партнерів є головними завданнями TUTKOVSKY. Співробітництво в цих межах дає можливість розглядати проекти як спільну роботу для досягнення успіху всіх сторін.

Інвестор у проектах фінансує процеси залучення ресурсів до матеріального і нематеріального виробництва з метою отримання прибутку. Проекти з використання природних ресурсів, як правило, є середньо- і довгостроковими, що обумовлено фондоємністю, комплексністю і тривалою окупністю проектів. Тому інвестиції в такі проекти пов’язані з ризиками, кількість яких зростає пропорційно до розміру інвестицій. Крім того, використання природних ресурсів пов’язане із виникненням особливих складових ризиків (геологічних, екологічних, соціальних), які потребують фахової оцінки та прогнозування. Об’єкти інвестицій є крупними і часто довготривалими проектами, що створює умови для виробничих, технічних і технологічних інноваційних перетворень.

Виробничі компанії в проектах. Проекти з використання природних ресурсів є фондо- і трудомісткими, тому реалізуються за умови залучення основних засобів і кваліфікованого персоналу, які є у виробничої компанії. У той же час вдосконалення виробничих процесів, модернізація обладнання, залучення сучасних технологій для виробничих компаній можливі лише за участі в інноваційних проектах. У результаті це визначає конкурентоспроможність таких проектів і виробничих компаній на ринку.

Уряди в проектах природокористування надають доступ до природних ресурсів.

Уряди – органи і установи виконавчої влади держави, які у сфері природокористування виступають у якості власника/розпорядника природних ресурсів, виконують функції розподілу прав, контролю, моніторингу та визначають пріоритетні напрями використання ресурсів. Уряд (держава) виконує низку функцій, які стосуються всіх інших партнерів проекту, а саме:

 • встановлення й розподіл прав власності та прав користування природними ресурсами;
 • створення правової бази реалізації проектів.

Завданням уряду є регулювання зовнішніх ефектів природокористування, які не відображаються в умовах контракту і не вимірюються прибутковістю. Позитивні ефекти пов’язані із соціальними впливами, екологізацією виробництв; негативні ефекти мають місце при нераціональному природокористуванні. Держава регулює зовнішні ефекти, мінімізуючи збитки від негативних впливів і підтримуючи вигоди від позитивних. Інструментами впливу на користувачів природних ресурсів є державний контроль та моніторинг ведення господарської діяльності, встановлення екологічних норм, квот тощо.

Інвестор для виробничих компаній надає можливість реалізовувати довготривалі проекти, пов’язані зі значними виробничими, технічними й технологічними перетвореннями, інноваціями. Забезпечує впровадження інноваційних технологій та покращення менеджменту підприємств. Інвестиційний капітал може реалізовуватись у вигляді фінансових ресурсів, майна, інтелектуальних продуктів. Інвестори визначають обсяги, напрями й результативність інвестицій та контролюють їх цільове використання.

Інвестор для урядів здійснює розвиток інфраструктури. У разі реалізації проектів безпосередньо створюються об’єкти виробничої (транспорт, енергетика, зв'язок), інформаційної (технології і канали передачі інформації та її збереження), соціальної інфраструктури. Непрямим чином інвестори покращують ринкову інфраструктуру та систему управління.

Виробничі компанії для інвесторів надають доступ до власних засобів виробництва (споруди й будівлі виробничого призначення, обладнання, устаткування, об’єкти транспортної та енергетичної інфраструктури, земельні ділянки, майнові права, сировина і продукція) і кваліфікованої робочої сили.

Виробничі компанії для урядів забезпечують наповнення бюджетів усіх рівнів, покращують структуру й обсяги ВВП. Розширення виробництва збільшує базу оподаткування для наповнення бюджету, обсяги рентних платежів за використання природних ресурсів. За участі виробників створюються соціальні ефекти для населення - покращується рівень зайнятості, кваліфікаційний рівень, забезпечення соціальної стабільності.

Уряд для інвесторів забезпечує правові гарантії та доступ на ринок інвестицій. Реалізує це через розробку, запровадження нормативних документів і контроль за виконанням їх положень як у цілому, так і стосовно окремих суб’єктів. Держава визначає головні напрями й об’єкти інвестування, які мають стратегічне значення, надаючи їм додаткові преференції та стимули. Уряди контролюють експлуатацію природних ресурсів під час здійснення експертизи інвестиційних проектів.

Уряд для виробничих компаній надає право на користування природними ресурсами, створює умови ведення бізнесу та господарської діяльності. Надає стимули і можливості інвестиційної підтримки та потенціалу розвитку. З позицією урядів безпосередньо пов’язана величина ризиків ведення бізнесу в країні.

Проекти для інвесторів дають можливість отримання прибутку, капіталізації коштів і/або зростання ринкової вартості їхніх компаній. Непрямим ефектом від участі в інноваційних проектах для інвесторів є отримання позитивної репутації.

Проекти для виробничих компаній створюють умови для набуття позитивного досвіду, репутації у сфері використання природних ресурсів. Реалізація проектів дає можливість провести модернізацію виробничої структури підприємств, підвищити кваліфікацію працівників, отримати ефективну систему управління і врешті-решт покращити рентабельність виробництва. Інноваційні проекти дають доступ виробничим компаніям власне до прав користування природними ресурсами.

Проекти надають урядам можливість здійснювати покращення структури і обсягів ВВП, розвиток інфраструктури, соціальні ефекти для населення і забезпечення соціальної стабільності. Держава отримує свій дохід як власник або розпорядник природних ресурсів, що формується рентними платежами, соціальними відрахуваннями, податками та обов’язковими платежами тощо.

TUTKOVSKY для всіх партнерів проекту забезпечує розуміння і досягнення цілей сталого розвитку /Sustainable development/ у вигляді партнерства для реалізації принципів раціонального використання природних ресурсів, уникнення негативних впливів на складові довкілля й соціум. Формування проектів у стратегії сталого розвитку є вигідним для всіх партнерів проектів, оскільки не лише прораховуються короткострокові вигоди та збитки, але й прогнозуються результати для різночасових ефектів на весь період існування/реалізації проекту.

TUTKOVSKY дає можливість своїм клієнтам обирати високотехнологічні інноваційні пріоритетні проекти завдяки доступу до інноваційних продуктів усіх постачальників послуг і продукції своєї партнерської мережі. Враховуючи, що початкова інноваційна ідея у сфері використання природних ресурсів потребує адекватної оцінки експертами галузі (можливість технічного виконання), урядом (соціальні та екологічні аспекти) та інвесторами (економічна значимість проекту), TUTKOVSKY створює мережу локальних агентів, які допомагатимуть просуванню ідей до втілення їх у конкретні проекти.

Економічна реалізація майбутнього проекту часто залежить від можливості залучення додаткового фінансування (додаткових інвесторів). Знайти партнерів, зацікавлених у проекті, – це також завдання TUTKOVSKY.

TUTKOVSKY забезпечує гармонізацію інтересів всіх партнерів проекту за рахунок системи ефективних комунікацій. TUTKOVSKY не лише слугує для оперативної передачі необхідної інформації, а й забезпечує її розуміння та активну участь усіх сторін проекту, бачення кожним як своїх вигод, так і ускладнень, що можуть виникнути у того чи іншого партнера та впливати на реалізацію проекту в цілому.

Завдяки гармонізації інтересів власники й розпорядники ресурсів отримають вигоду від того, що ресурс буде залучено у виробництво і буде забезпечено його раціональне використання. Для інших партнерів проекту реалізується доступ до всіх необхідних ресурсів (земельних, водних, інфраструктурних тощо).

Принципи, призначені для гармонізації й узгодження дій всіх партнерів проектів з використання природних ресурсів, передбачають відповідальність і компетентність, прозорість, достовірність та обґрунтованість проектних рішень у діяльності TUTKOVSKY.

Компетентність виконавців – одна з конкурентних переваг TUTKOVSKY. Постачальники послуг і продукції Міжнародного хабу надають клієнту послуги фахівців відповідної кваліфікації, освіти, з тривалим досвідом та високою репутацією у всіх сферах, необхідних для реалізації проектів з використання природних ресурсів. Для всіх партнерів встановлено вимоги щодо кваліфікації їхніх працівників, які підтверджені відповідними дозволами, ліцензіями або сертифікатами. Наявність ефективних комунікацій усередині хабу і з клієнтами створюють унікальні передумови для розумної співпраці кваліфікованих фахівців, виконавців, інвесторів/акціонерів, державних органів та суспільства/громад. На всіх етапах проекту забезпечується вчасна і повна передача ключової інформації від виконавця до виконавця.

Міжнародний хаб природних ресурсів TUTKOVSKY – прозоре бізнес-середовище, в межах якого надають зрозумілу і відкриту інформацію всім зацікавленим сторонам проекту для прийняття раціональних рішень. Проект зберігає прозорість як для урядів, так і для інвесторів на кожному кроці процесу його реалізації.

Відкритість забезпечується необхідною кількістю, якістю, зрозумілістю для користувачів, доречністю, співставністю, істотністю інформації.

Достовірність і обґрунтованість – умови, які забезпечують впевненість у правильності обраних проектних інтегрованих високотехнологічних рішень завдяки компетентності постачальників послуг і продукції та реалізації інших принципів роботи TUTKOVSKY.

Раціональність/розумність проектних рішень базується на спільності поглядів партнерів проектів на бізнес-середовище і навичок, які забезпечують узгодженість дій, адекватність роботи та здатність до розвитку.

Відповідальність TUTKOVSKY – вміння аналізувати особливі умови проектів, прогнозувати позитивні й негативні наслідки діяльності, надихати партнерів проектів діяти з огляду на користь всієї системи, а не лише власних інтересів.

Головним результатом діяльності TUTKOVSKY для всіх партнерів процесу є оптимізація використання матеріальних, трудових, фінансових ресурсів, а також, відповідно, витрат на реалізацію проекту.

Знаючи потреби всіх груп клієнтів в цілому і кожної групи зокрема (інвесторів, виробничих компаній і урядів), TUTKOVSKY надає цільові послуги, які завдяки інтегрованим високотехнологічним рішенням забезпечують ефективне й раціональне використання природних ресурсів.

 

Інвесторам:

 • Управління проектами і програмами з використання природних ресурсів;
 • Організація нових сервісних компаній і виробництв окремих видів продукції для забезпечення потреб локальних клієнтів.

Виробничим компаніям:

 • Забезпечення повним комплексом послуг проектів з вивчення та використання певних видів природних ресурсів:
  • послуги з вивчення та використання енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів;
  • послуги з вивчення та використання земельних та грунтових, водних (поверхневі води) ресурсів, енергетичних ресурсів відновлювальних джерел;
  • оцінка впливу реалізації нових та діючих проектів на навколишнє середовище, усунення негативних наслідків виробничої діяльності та запобігання екологічних ризиків.
 • Виробництво та постачання матеріалів і обладнання для забезпечення проектів з вивчення та використання певних видів природних ресурсів:
  • виробництво та постачання матеріалів і обладнання для вивчення та використання енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів;
  • виробництво та постачання матеріалів і обладнання для вивчення та використання земельних та грунтових, водних (поверхневі води) ресурсів, енергетичних ресурсів відновлювальних джерел.

Урядам:

 • Управління проектами та регіональними програмами комплексного вивчення і раціонального використання певних видів природних ресурсів:
  • енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів;
  • земельних та грунтових, водних (поверхневі води) ресурсів, енергетичних ресурсів відновлювальних джерел.
 • Послуги зі створення національних платформ природних ресурсів країни;
 • Спеціалізовані послуги з вивчення та використання природних ресурсів:
  • регіональні геологічні дослідження;
  • відновлення та моніторинг стану природного середовища після завершення проектів з використання природних ресурсів.

Наші переваги – найвища кваліфікація та багатий досвід тисяч фахівців, потужна мережа підприємств-партнерів, яка включає низку провідних світових компаній, комплексність, висока якість послуг і продукції та дружня для клієнта цінова політика, різноманітний досвід управління найскладнішими проектами і готовність задовольнити більшість потреб інвесторів, виробничих компаній і урядів щодо реалізації проектів з ефективного й раціонального використання природних ресурсів у будь-якій країні світу.