Обробка та інтерпретація даних сейсморозвідки, гравірозвідки, магніторозвідки, геофізичних досліджень у свердловинах та іншої геолого-геофізичної інформації

Обробка та інтерпретація матеріалів 2D і 3D сейсморозвідки

Обробка сейсморозвідувальних даних проводиться з використанням процедур тривимірної пре-стек міграції для неоднорідних анізотропних середовищ, вивчення особливостей швидкостей поширення сейсмічних хвиль і побудови швидкісних моделей геологічного середовища.

Основними завданнями, які вирішуються, є:

 • виділення і дослідження малоамплітудних тектонічних порушень;
 • вивчення діапірової тектоніки;
 • підготовка до буріння прирозломних і приштокових об'єктів, перспективних на наявність вуглеводнів;
 • виділення літолого-стратиграфічних пасток;
 • пошук рифогенних зон;
 • пошук зон розвитку карбонатних колекторів;
 • комплексна інтерпретація геолого-геофізичних матеріалів та побудова моделей резервуарів вуглеводнів;
 • видача рекомендацій на буріння свердловин.

Вхідною інформацією для роботи є дані сейсморозвідки 2D і 3D, вертикального сейсмічного профілювання, геофізичних досліджень у свердловинах, спостережень потенційних полів, а також інша доступна геолого-геофізична інформація. Послідовність необхідних процедур обробки та інтерпретації визначається геологічною будовою середовища і завданнями, які необхідно вирішити в процесі аналізу геолого-геофізичних даних і побудови моделей резервуарів вуглеводнів.

Основними результатами роботи є достовірні геологічні та гідродінамічні моделі резервуарів вуглеводнів, які забезпечують успішне буріння свердловин і максимальне збільшення запасів вуглеводнів на ліцензійних ділянках нафтових компаній.

Компанія також має великий досвід у моніторингу родовищ нафти і газу.

Під час обробки сейсморозвідувальної інформації широко використовується повно-хвильове моделювання сейсмограм. Одержані в результаті моделювання синтетичні сейсмограми і часові розрізи використовуються для перевірки достовірності результатів обробки польових даних.Якісний куб сейсмічних даних є основою для побудови геологічної моделі


Сейсмічне зображення соляного штока, отримане в результаті міграції до підсумовування

 

Обробка та інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень свердловин

Обробка та інтерпретація даних ГДС виконується у двох напрямках: параметричне забезпечення сейсморозвідки та оцінка перспективності геологічних розрізів на предмет наявності продуктивних пластів.

Достовірність геолого-геофізичних моделей резервуарів вуглеводнів залежить від якості підготовки даних геофізичних досліджень у свердловинах.

Фахівці компанії ефективно вирішують наступні завдання підготовки і інтерпретації геофізичних досліджень у свердловинах:

 • переведення в цифрову форму (LAS -формати) аналогових діаграм каротажу попередніх років;
 • створення баз даних геолого-геофизичної та промислової інформації, а також їх супровід;
 • побудова кореляційних схем для продуктивних об'єктів за даними каротажу;
 • ув'язка і спільна обробка досліджень керну і каротажу, побудова петрофізичних моделей різних типів;
 • попластова обробка даних каротажу та оцінка їх фільтраційно-ємнісних властивостей;
 • поточкова і поточково-попластова обробка і інтерпретація даних каротажу;
 • обробка і інтерпретація даних спеціальних досліджень свердловин - нахилометрії, хвильового акустичного каротажу, імпульсного нейтрон-нейтронного каротажу тощо;
 • параметричне забезпечення інтерпретаційних завдань сейсморозвідки за даними каротажу (побудова лінійних геоакустичних моделей розрізів свердловин, поповнення їх фільтраційно-ємнісними властивостями і переведення в шкалу глибина-час) і свердловинної сейсморозвідки.

Фрагмент побудови кореляційної схеми за даними каротажу

 

Обробка та інтерпретація матеріалів ВСП

Задачі, що вирішуються:

 • параметричне забезпечення наземної сейсморозвідки;
 • вивчення присвердловинного та навколосвердловинного простору;
 • прогнозування розрізу глибше вибою свердловини.

Принципи аналізу даних:

 • аналіз первинних і трансформованих хвильових полів;
 • аналіз параметрів, що були отримані в результаті обробки даних вертикального сейсмічного профілювання;
 • спільний аналіз даних вертикального сейсмічного профілювання, геофізичних досліджень у свердловинах та наземної сейсморозвідки.

Параметри вертикального сейсмічного профілювання і стратиграфічна прив’язка

 

Обробка та інтерпретація матеріалів гравірозвідки та магніторозвідки

Комплексний аналіз гравімагнітних досліджень виконується із застосуванням сучасних пакетів програм, що дозволяють виконувати первинну обробку даних, трансформації потенційних полів, побудову густинних та інших моделей геологічного середовища.

Обробка та інтерпретація гравімагнітних даних здійснюється з використанням сучасних пакетів програм обробки геофізичної інформації.