Послуги і продукція виробничим компаніям

На замовлення виробничих компаній TUTKOVSKY надає комплексні послуги, здійснює виробництво та постачання матеріалів і обладнання для забезпечення різноманітних проектів з вивчення і використання природних ресурсів.

Через участь у відповідних тендерах ми заключаємо контракти з замовником на повний комплекс необхідних послуг і комплексне матеріально-технічне забезпечення проектів або на певний вид послуг чи продукції. TUTKOVSKY на умовах прозорої внутрішньої конкуренції визначає постачальника послуг і продукції міжнародного хабу, який бере на себе функції генерального підрядника і залучає інших постачальників хабу як субпідрядників. При цьому вся відповідальність за якість і ціну повного комплексу послуг і продукції лежить на TUTKOVSKY, від імені якого діє генеральний підрядник.

Як і провідні світові сервісні компанії–лідери ринку, TUTKOVSKY розробляє власні технології і випускає відповідне обладнання. Розробка й виготовлення геофізичного, геологорозвідувального та іншого обладнання афілійованими виробничими підприємствами TUTKOVSKY спрямоване не тільки на потреби власних сервісних компаній, а й на запити відкритого ринку.

TUTKOVSKY керується принципом, що розробка технологій і виготовлення обладнання та їх продаж – це окремий вид бізнесу, прямо не пов’язаний із наданням послуг. TUTKOVSKY вважає, що клієнт має отримати найкращий сервіс, що повинен забезпечуватися найкращими програмними продуктами, технологіями та обладнанням які наявні на відкритому світовому ринку й добре себе зарекомендували.

Власні технології та обладнання використовуються сервісними компаніями TUTKOVSKY лише тоді, коли вони пройшли апробацію й отримали схвалення фахівців галузі та високу оцінку клієнтів.

Такий підхід вигідно відрізняється від практики великих компаній. Для надання свого сервісу великі компанії, як правило, використовують програмні продукти, технології й обладнання власної розробки, які переважно є «закритими» і не продаються іншим сервісним компаніям. Але тільки продажі на відкритому ринку можуть визначити справедливу ціну обладнання і, відповідно, послуг та довести їх переваги та ефективність.

Ми вважаємо, що така структура послуг TUTKOVSKY найбільше відповідає інтересам клієнтів. Оскільки весь процес вивчення та використання певного природного ресурсу за проектом, матеріально-технічне забезпечення проекту будуть зрозумілими і прозорими, клієнт завжди знатиме реальний стан справ і вчасно прийматиме найкращі рішення.

 

Забезпечення повним комплексом послуг проектів з вивчення та використання певних видів природних ресурсів

TUTKOVSKY забезпечує проекти видобувних компаній необхідним комплексом послуг з виявлення, вивчення, освоєння та експлуатації родовищ енергетичної, мінеральної сировини, підземних вод. Також TUTKOVSKY надає виробничим компаніям комплексні послуги з вивчення та використання земельних та грунтових, водних (поверхневі води) ресурсів, енергетичних ресурсів відновлювальних джерел. Ці послуги включають оцінку впливу реалізації нових і діючих проектів на навколишнє середовище, ліквідацію негативних наслідків виробничої діяльності та запобігання екологічним ризикам.

 

Послуги з вивчення та використання енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів

Енергетичні ресурси

Нафта та газ

Консалтинг:

 • аналітичні огляди щодо кон’юнктури ринку вуглеводневої сировини;
 • аналіз потенційних інвестиційних об’єктів геологічної розвідки і видобутку нафти і газу; підготовка звітів за міжнародними стандартами для залучення інвестицій і управління активами: СPR (Competent Person Report), Reserves Audit, Development Plan, MDP (Masters Development Plan);
 • геолого-економічна оцінка проектів видобутку нафти й газу, аналіз ризиків;
 • розробка та комплексний супровід інвестиційних проектів;
 • тривимірне моделювання геологічних об’єктів і підрахунок запасів вуглеводнів;
 • створення і супровід баз даних різного призначення;
 • просторова оптимізація нафто- і газотранспортних мереж з урахуванням їх пропускної спроможності, рельєфу, інженерно-геологічних умов;
 • моделювання і прогноз процесу видобування вуглеводнів у межах пластів і родовищ;
 • моделювання аварій і розливів нафти, розробка оптимальних схем ліквідації їх наслідків;
 • розробка екологічних розділів у передпроектній та проектній документації.

Пошуки і розвідка родовищ:

 • аналіз результатів і якості геологорозвідувальних робіт попереднього періоду;
 • обґрунтування обсягів і видів геологорозвідувальних робіт;
 • планування геологорозвідувальних робіт та їх техніко-економічне обґрунтування.
 • польові геофізичні дослідження:
  • 2D-, 3D-, 3С-сейсморозвідка;
  • комплексування 3D-сейсморозвідки з високоточними гравімагнітними та іншими геофізичними дослідженнями;
  • вертикальне сейсмічне профілювання.
 • буріння розвідувальних свердловин на нафту і газ:
  • вибір технологій буріння, проектування: долотна програма і компоновка низу бурової колони; бурові розчини; траєкторія стовбуру і дизайн обсадних колон; цементування обсадних колон;
  • технологічний моніторинг бурових робіт, супервізія;
  • геологічні дослідження керну і шламу.
 • промислово-геофізичні дослідження (ГДС) і роботи у свердловинах:
  • повний комплекс досліджень відкритого стовбуру нафтогазових свердловин;
  • виявлення та оцінювання нафтогазонасичених пластів в обсаджених колоною свердловинах;
  • геотехнологічні дослідження і газовий каротаж у процесі буріння;
  • випробування пластів у процесі буріння;
  • дослідження діючих та законсервованих експлуатаційних свердловин та контроль профілю припливу й поточного нафтогазонасичення пластів;
  • контроль технічного стану свердловин і обсадних колон;
  • моніторинг роботи свердловин, випробовування пластів;
  • прострільно-вибухові роботи у свердловинах.
 • обробка та інтерпретація геолого-геофізичної інформації польових і свердловинних геофізичних досліджень, створення геологічних моделей родовищ:
  • збір і аналіз даних, перетворення їх у цифрові формати, створення баз даних;
  • переінтерпретація старої геолого-геофізичної інформації із застосуванням сучасних технологій обробки даних;
  • комплексна обробка та інтерпретація геолого-геофізичної інформації;
  • побудова геологічних моделей родовищ, прогноз розвитку колекторів і їх нафтогазоносності;
  • аналіз сейсмічних атрибутів, AVO - аналіз та інші спеціалізовані методи обробки даних для прогнозу параметрів нафтогазоносних горизонтів і об'єктів експлуатації на діючих родовищах у процесі їх дорозвідки.
 • геолого-економічна (ГЕО) та техніко-економічна (ТЕО) оцінка запасів вуглеводнів: підрахунок і аудит запасів за міжнародними стандартами.
 • складання проектів дослідно-промислової і промислової розробки родовищ нафти та газу.
 • підготовка перспективних площ і об’єктів видобутку нафти та газу до біржового оцінювання.

Облаштування та експлуатація родовищ:

 • Контроль роботи, інформаційний супровід капітального ремонту й інтенсифікації свердловини:
  • аналіз ГДС відкритого стовбуру з метою встановлення потенційних можливостей об'єкту експлуатації, пошуку пропущених пластів та ін.;
  • аналіз результатів дослідження свердловин з метою встановлення фактичних параметрів експлуатації, виявлення скін-ефектів, ефективності вилучення запасів та ін.;
  • аналіз результатів експлуатації свердловин, ефективності робіт з капітального ремонту й інтенсифікації свердловини з метою встановлення проблем щодо їх роботи, стану й обсягів залишкових запасів;
  • контроль працюючих пластів та технічного стану свердловин методами ГДС;
  • планування робіт з капітального ремонту й інтенсифікації свердловини, обґрунтування видів і технології робіт;
  • моделювання результатів капітального ремонту й інтенсифікації свердловини та прогноз їх економічної ефективності;
  • інформаційний супровід робіт з капітального ремонту і інтенсифікації свердловини;
  • перфорація, у тому числі вищезалягаючих горизонтів і пропущених пластів;
  • контроль працюючих пластів методами ГДС;
  • моніторинг роботи свердловин із використанням автономних манометрів –термометрів.
 • Проектування й будівництво нафто- і газопроводів та підземних сховищ газу.
 • Створення гідродинамічних моделей покладів і родовищ нафти та газу й підземних сховищ газу.
 • ГІС-проекти і керування базами даних.
 • Екологічний аудит і супровід проектів видобутку нафти та газу.

Послуги з розвідки і видобутку газу з нетрадиційних джерел:

 • експертна оцінка вугільних родовищ та метанонебезпечних шахт на впровадження ефективних способів дегазації;
 • розробка техніко-економічного обґрунтування доцільності впровадження ефективних способів дегазації;
 • геологічна оцінка нетрадиційних джерел вуглеводнів: газу із сланцевих товщ, щільних колекторів; метану вугільних пластів; газогідратів.

Вугілля та інші тверді горючі копалини: кам’яне, буре, сапропелеве вугілля, торф, горючі сланці тощо

Консалтинг:

 • аналітичні огляди ринку твердих горючих копалин, експертна оцінка сировини;
 • вибір та інвестиційний аналіз ліцензійних площ;
 • комплексна оцінка ресурсного потенціалу головної горючої сировини та пов’язаних із нею супутніх корисних копалин;
 • надання пропозицій щодо застосування ефективних технологій комплексного освоєння родовищ;
 • аналіз ризиків освоєння родовища та розробка рекомендацій щодо їх мінімізації.

Пошуки, розвідка та експлуатація родовищ:

 • пошукові маршрутні дослідження та геологічне картування;
 • наземні та свердловинні геофізичні дослідження і їх інтерпретація;
 • буріння розвідувальних свердловин;
 • проходка розвідувальних гірничих виробок;
 • геологічне обслуговування бурових та гірничих робіт;
 • випробування й аналітичні дослідження проб;
 • лабораторні та заводські технологічні дослідження твердих горючих копалин;
 • інженерно-геологічні дослідження;
 • гідрогеологічні та гідрологічні дослідження;
 • вибір і розробка найбільш економічних та екологічно безпечних технологій видобутку, переробки і збагачення вугілля, інших твердих горючих копалин, супутньої сировини (метану, германію та ін.), переробки та розміщення хвостів і відходів виробництва;
 • об’ємне моделювання родовищ, підрахунок запасів основної та супутніх корисних копалин, геолого-економічна й техніко-економічна оцінка експлуатації родовищ у відповідності до вимог Об’єднаного комітету з міжнародних стандартів та звітності про запаси (CRIRSCO);
 • проектування і будівництво гірничих підприємств при підземному, відкритому та комбінованому способах розробки родовищ;
 • проектування і будівництво збагачувальних фабрик;
 • геологічний супровід видобутку вугілля, супутніх корисних копалин та їх експлуатаційна дорозвідка упродовж усього життєвого циклу родовища;
 • охорона праці та промислова безпека, захист навколишнього середовища.

 

Мінеральні ресурси

Рудні, нерудні (у тому числі ресурси техногенних родовищ і переробки відходів)

Консалтинг:

 • аналітичні огляди ринку мінеральної сировини;
 • вибір та інвестиційний аналіз ліцензійних площ, оцінка ресурсного потенціалу і ризиків його освоєння;
 • вибір методики вивчення та оцінки техногенних родовищ, визначення доцільності переробки вторинної сировини.

Пошуки, розвідка й експлуатація родовищ:

 • пошукові маршрутні дослідження та геологічне картування;
 • геохімічні дослідження;
 • наземні й свердловинні геофізичні дослідження, комплексна інтерпретація геолого-геофізичних матеріалів;
 • буріння розвідувальних свердловин;
 • проходка розвідувальних гірничих виробок;
 • геологічне обслуговування бурових та гірничих робіт;
 • випробування й аналітичні дослідження проб;
 • лабораторні та заводські технологічні дослідження сировини;
 • геологічне обслуговування бурових та гірничих робіт;
 • інженерно-геологічні дослідження;
 • гідрогеологічні та гідрологічні дослідження, у тому числі пошуки та розвідка підземних питних і технічних вод для водопостачання гірничо-видобувних та гірничо-збагачувальних підприємств;
 • вибір і розробка найбільш економічних та екологічно безпечних технологій видобування, переробки і збагачення мінеральної сировини, переробки та розміщення хвостів і відходів виробництва;
 • об’ємне моделювання перспективних структур і родовищ, оцінка мінеральних ресурсів і підрахунок рудних запасів, геолого-економічна й техніко-економічна оцінка доцільності експлуатації родовищ відповідно до вимог Об’єднаного комітету з міжнародних стандартів та звітності про запаси (CRIRSCO);
 • проектування й будівництво гірничих підприємств при підземному, відкритому та комбінованому способах розробки родовищ;
 • проектування й будівництво збагачувальних фабрик та металургійних підприємств;
 • геологічний супровід видобутку та експлуатаційна розвідка упродовж усього життєвого циклу родовища;
 • охорона праці та промислова безпека, захист навколишнього середовища.

 

Водні ресурси

Підземні води

Консалтинг:

 • регіональна оцінка ресурсів питних, лікувальних мінеральних, технічних, промислових та теплоенергетичних вод, визначення перспектив їх використання;
 • складання регламентів, технологічних схем і проектів розробки родовищ підземних вод;
 • проектування водозаборів, дренажів і систем захисту підземних вод від забруднення;
 • прогноз можливих змін якості підземних вод у процесі їх експлуатації та внаслідок забруднень;
 • моніторинг родовищ підземних вод, створення інформаційно-аналітичних систем ведення моніторингу.

Пошуки, розвідка й експлуатація родовищ:

 • Пошуки й розвідка родовищ, оцінка експлуатаційних запасів різних типів підземних вод;
 • Будівництво водозаборів, дренажів і систем захисту підземних вод від забруднення.

 

Послуги з вивчення та використання земельних та грунтових, водних (поверхневі води) ресурсів, енергетичних ресурсів відновлювальних джерел

Земельні та грунтові ресурси

TUTKOVSKY виконує комплекс робіт для забезпечення раціонального використання земельних та грунтових ресурсів, що включає в себе систему взаємопов'язаних заходів, структурованих за рівнем розв'язуваних завдань і технологічного виконання:

 • моніторинг і аналіз інформації про якісний стан ґрунтів, ерозійну безпеку, забруднення важкими металами, радіонуклідами, залишковими кількостями пестицидів та агрохімікатів, іншими токсичними речовинами техногенного й природного походження;
 • вибір та обґрунтування напрямів ефективного використання земельних ресурсів на основі екосистемного підходу;
 • проведення інвестиційного аналізу земельних ресурсів із визначенням доцільності та ефективності використання землі для потреб рослинництва, тваринництва, лісового господарства тощо;
 • розробка бізнес-плану інвестиційного проекту раціонального використання земельних ресурсів;
 • комплексні роботи з еколого-агрохімічного обстеження ґрунтів та впровадження раціонального використання добрив;
 • впровадження нових ефективних агротехнологій, які передбачають збереження родючості ґрунтів за допомогою біологічних і механічних методів;
 • створення оптимальної структури сільськогосподарських ландшафтів, відновлення біорізноманіття, формування високопродуктивних екологічно-стійких агроекосистем і агроландшафтів;
 • проведення агротехнічної, лісотехнічної, хімічної, гідротехнічної меліорації для поліпшення природних умов ґрунтів;
 • впровадження сучасних технологій екологічно-безпечного та раціонального застосування агрохімікатів хімічного та біологічного походження;
 • проектування, будівництво, реконструкція і модернізація зрошувальних систем з урахуванням їх еколого-меліоративного стану;
 • застосування різних способів поливу (дощування, краплинне зрошування) для різноманітних сільськогосподарських культур залежно від ґрунтово-кліматичних умов їх вирощування, наявності, конструкції та технічного стану існуючої мережі зрошувальних систем;
 • проведення детоксикації зрошувальних ґрунтів, забруднених важкими металами, що включає промивки ґрунту, внесення адсорбентів, фітомеліорацію, підбір толерантних культур;
 • здійснення ґрунтово-агрохімічного обстеження та розробка проектів під закладку багаторічних насаджень із розрахунком густоти насаджень та визначенням асортименту порід, що зумовлює майбутню господарську цінність, біологічну стійкість і продуктивність лісових культур;
 • впровадження системи й способів обробітку ґрунту під лісові культури відповідно до умов природної зони, в якій здійснюються відновлювальні роботи;
 • рекультивація вироблених торфовищ та забезпечення відповідного водного режиму низинних торфовищ і внесення комплексу добрив для збільшення сільськогосподарських угідь;
 • проведення комплексу агротехнічних заходів на природних кормових угіддях, що поліпшують умови росту трав;
 • використання гумінових препаратів для усунення негативного впливу агрохімікатів і різного роду забруднювачів на перебіг ґрунтових процесів, підвищення водоутримуючої здатності ґрунтів, активізації мікрофлори ґрунту, посилення процесів гуміфікації.

Водні ресурси: поверхневі води

Комплексні послуги TUTKOVSKY з раціонального використання водних ресурсів:

 • дослідження розвитку гідрологічних явищ і процесів у природних та штучних водних об’єктах;
 • дослідження закономірності формування якісних і кількісних показників водних ресурсів, що формуються на території водозабірних басейнів річок;
 • розробка плану оперативного реагування на погіршення якості вод;
 • очистка промислових сильно забруднених стічних вод;
 • визначення якості зрошувальних, дренажних і скидних вод і моніторинг еколого-меліоративного стану зрошуваних та осушуваних земель;
 • оцінка рівнів паводкової небезпеки, прогноз і моделювання процесів динаміки руслових процесів в басейнах гірських та рівнинних річок;
 • проектування і будівництво гідроенергетичних об’єктів, гідромеліоративних систем та інших споруд для комплексного використання водосховищ;
 • проектування і будівництво протиерозійних інженерних споруд на схилових землях та в басейнах малих річок;
 • розробка заходів з охорони водних об’єктів транскордонних територій.

Енергетичні ресурси відновлювальних джерел

Послуги TUTKOVSKY з використання сонячної, вітрової, геотермальної (у тому числі за рахунок використання тепла низькопотенціального джерела) енергії, біопалива та біогазу:

 • розробка систем енергозабезпечення з використанням відновлюваних джерел і впровадженням енергозберігаючих технологій;
 • консультування з питань підбору, постачання й установки альтернативних джерел енергії;
 • проектування і будівництво об’єктів альтернативної енергетики;
 • введення в експлуатацію й обслуговування альтернативних систем енергопостачання.

Крім того, TUTKOVSKY надає спеціалізовані послуги:

 • геофізичні та геохімічні дослідження для вибору місць будівництва геотермальних об’єктів;
 • буріння й облаштування свердловин для геотермальних теплових насосів.

Усі види діяльності, які згідно з міжнародним та національним законодавствами потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються TUTKOVSKY лише після отримання останніх.

 

Оцінка впливу реалізації нових та діючих проектів на навколишнє середовище, усунення негативних наслідків виробничої діяльності та запобігання екологічних ризиків

Використання будь-яких видів природних ресурсів – це є втручання у навколишнє середовище. TUTKOVSKY надає виробничим компаніям комплекс екологічних послуг, які включають заходи, що дозволяють значно зменшити шкідливий вплив на всі компоненти навколишнього середовища, ліквідувати наслідки такого впливу, якщо вони виникли в процесі освоєння та подальшої експлуатації родовищ або використання інших видів природних ресурсів. А саме:

 • оцінка прийнятих проектних рішень щодо впливу на навколишнє середовище і їх корегування;
 • оцінка екологічних і соціальних ризиків, розробка і втілення заходів запобігання ризиків;
 • проведення фонових екологічних і соціальних досліджень;
 • взаємодія з зацікавленими сторонами під час реалізації проекту;
 • проведення робіт зі збору, транспортування, утилізації або знешкодження небезпечних хімічних речовин;
 • виконання комплексу природоохоронних заходів з очищення територій від нафтових забруднень і відходів нафтовидобутку;
 • планування й проведення рекультивації земель на різних стадіях проекту;
 • попередження аварійності обладнання та ліквідація наслідків аварій;
 • охорона й раціональне використання водних ресурсів;
 • охорона й раціональне використання земельних ресурсів (ґрунтів);
 • охорона атмосферного повітря;
 • утилізація відходів виробництва та споживання;
 • екологічний моніторинг стану навколишнього середовища ліцензованих ділянок;
 • соціально-економічні заходи щодо збереження середовища проживання.

 

Виробництво та постачання матеріалів і обладнання для забезпечення проектів з вивчення та використання певних видів природних ресурсів

Міжнародний хаб TUTKOVSKY здійснює комплексне забезпечення проектів з вивчення та використання природних ресурсів продукцією афілійованих підприємств – виробників геофізичних приладів, геологорозвідувального й іншого обладнання та мережі підприємств-постачальників – виробників машинобудівної, електротехнічної, трубної, металургійної, хімічної та іншої продукції, асортимент якої значною мірою задовольняє потреби таких проектів. Розробки хабу TUTKOVSKY сприяють діяльності його партнерів щодо розширення ринку збуту, а також можливості споживачів отримати матеріали й обладнання за вигідною ціною.

TUTKOVSKY здійснює відповідальне управління ланцюгами постачання: підбір і постачання оптимальної за ефективністю та вартістю номенклатури й комплектації техніки та матеріалів, необхідних для реалізації проектів з розвідки і видобутку енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів, використання інших природних ресурсів. Організація постачання здійснюється шляхом прозорих тендерних процедур за участі представників клієнта.

Організаційні принципи постачання:

 • організація ліцензійних регіональних складів для забезпечення безперебійного постачання;
 • глобальна мережа клієнтів і постачальників;
 • конкурсний відбір постачальників;
 • гарантія і контроль якості.

 

Виробництво та постачання матеріалів і обладнання для вивчення та використання енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів

Нафта і газ:
бурові верстати різної вантажопідйомності та комплектації, обсадні труби нафтогазового асортименту, бурові труби, долота, турбобури, гвинтові двигуни, насосно-компресорні труби, фонтанна арматура, сепаратори, насоси, реаґенти для підготовки бурових розчинів; навігаційне обладнання для буріння спрямованих та горизонтальних свердловин, геофізичні компоновки з комплектом різних приладів для виконання каротажу у свердловинах нафтогазового комплексу або окремі геофізичні прилади під різні методи каротажу, бурове і свердловинне обладнання й запасні частини, вагон-будинки, модульні й каркасні споруди.

Рудні, нерудні та тверді горючі копалини:
геофізичні прилади: гравіметри, магнітометри, обладнання для електророзвідки та радарної зйомки, прилади для каротажу і каротажні станції; геологорозвідувальні прилади: гірничі компаси, портативні експрес-аналізатори, GPS-навігатори; бурові верстати колонкового та інших видів буріння й установки для буріння свердловин великого діаметру, бурові насоси, породоруйнівний інструмент, бурильні та обсадні труби і штанги; реагенти для приготування бурових розчинів; землерийна техніка (екскаватори, бульдозери, погрузчики); дробарки, грохоти, обладнання для збагачення руди: промивні прилади, сепаратори, флотаційні установки та ін.; обладнання для облаштування польових баз.

Підземні води:
обладнання для гідрогеологічних робіт та облаштування водозаборів, насосне та компресорне обладнання, фільтри, установки для очистки води, препарати для підготовки питної води та ін.

 

Виробництво та постачання матеріалів і обладнання для вивчення та використання земельних та грунтових, водних (поверхневі води) ресурсів, енергетичних ресурсів відновлювальних джерел

За результатами власних маркетингових досліджень ринку і порівняльної характеристики відповідної продукції різних виробників, аналітичної інформації про нові технології та розробки TUTKOVSKY здійснює підбір і постачає для проектів замовників найбільш затребувані та актуальні види техніки і матеріалів. Прямі зв’язки TUTKOVSKY з виробниками та розробниками гарантують замовнику високу якість обладнання й комплектуючих, короткі строки поставки, гарантійне обслуговування і вигідні умови співробітництва.

Всі матеріали й обладнання, які постачає TUTKOVSKY, відповідним чином сертифіковані та відповідають сучасним стандартам екологічної безпеки.

Основні види обладнання й матеріалів для проектів з використання земель для ведення сільського господарства:

 • машини для обробки ґрунту, внесення органічних та мінеральних добрив, посіву і збирання зернових, зернобобових, овочевих, технічних культур, заготівлі кормів, інша спецтехніка, запчастини та технічний сервіс;
 • обладнання для хімічного захисту рослин;
 • дощувальні агрегати й машини;
 • устаткування для елеваторів, комбікормових заводів, зерноскладів та підприємств з переробки зерна;
 • якісний, високоврожайний, засухостійкий елітний насіннєвий матеріал з урахуванням зони вирощування, попередника, типу та агрохімічного складу ґрунту, а також технологічних і фінансових можливостей замовника;
 • засоби захисту рослин, мінеральні та органічні добрива, стимулятори росту рослин;
 • прилади та обладнання для визначення температури та вологості повітря і ґрунту, напрямку та сили вітру, інших погодних та ґрунтових параметрів, аналізу харчових продуктів, зерна, комбікормів (зокрема, визначення білку, жиру, клітковини);
 • підбір оптимального програмного забезпечення, впровадження комп’ютерних програм для рослинництва, тваринництва та навчання персоналу.

Обладнання й матеріали для очистки та використання води:

 • обладнання для очистки промислових і господарчо-побутових стічних вод, комплексні лінії біологічної очистки, флотаційні споруди, блочні електролізні установки знезараження води гіпохлоритом натрію різної продуктивності;
 • зрошувачі, краплеуловлювачі та форсунки для баштових і вентиляторних градирень;
 • обладнання для знезалізнення та дегазації води як побутового так і промислового призначення;
 • хімічні речовини для водоочищення;
 • насосні станції та насосне обладнання.

Обладнання й матеріали для використання енергетичних ресурсів відновлювальних джерел:

 • сонячні колектори, фотоелектричні панелі, системи електропостачання на основі фотоелектричних перетворювачів;
 • вітрогенератори й системи на їх основі;
 • теплові насоси, системи геотермальної кліматизації та опалення;
 • біогазові установки, газові генератори й когенераційні установки;
 • котли на біопаливі;
 • обладнання для виготовлення паливних брикетів та гранул: ударно-механічні преси, сушарки аеродинамічного типу, подрібнювачі соломи, гранулятори та інше допоміжне обладнання;
 • посадковий матеріал енергетичних рослин;
 • енергоефективне обладнання, матеріали і товари, використання яких призводить до більш ефективного та контрольованого використання палива та енергетичних ресурсів.