Послуги і продукція урядам

TUTKOVSKY володіє необхідними знаннями та досвідом, щоб допомогти урядовим органам країн та адміністративних територій організувати систему управління використанням усіх видів природних ресурсів, зменшити негативний вплив на довкілля, позитивно впливати на громадськість і досягти більшої економічної стійкості.

Програми комплексного вивчення та використання природних ресурсів, які розробляє TUTKOVSKY, допомагають у створенні сприятливого клімату та дієвих механізмів для залучення інвестицій у економіку країни, роблять ці інвестиції системними. Ці програми базуються на принципі гармонізації інтересів усіх партнерів проектів з використання природних ресурсів, який включає в себе раціональне природокористування, оптимальний соціально-економічний розвиток регіонів і територій, рівень здоров’я населення, стан трудового потенціалу.

Одним із головних завдань, що вирішується під час реалізації регіональних програм, є створення сучасних геологічних карт, які є базовою багатоцільовою комплексною геологічною основою для планування освоєння природних ресурсів, розвитку мінерально-сировинної бази, науково-обґрунтованого планування геологорозвідувальних робіт, будівництва, меліорації, охорони надр і довкілля. Маючи великий досвід створення комплектів таких карт, TUTKOVSKY пропонує урядам послуги з регіональних геологічних досліджень.

На сьогоднішній день у багатьох країнах світу, у тому числі найбільш розвинених, існує величезна кількість покинутих ділянок видобутку, багато з яких діяли ще до того, як були прийняті сучасні регуляторні норми відносно навколишнього середовища. Значна частина територій розміщення відпрацьованих кар’єрів, розрізів, шахт, відвалів видобутку і переробки сировини, які часто містять токсичні речовини, нафто- та газопромислів не рекультивовані або лише частково рекультивовані, мають порушений ландшафт, змінену структуру надр і є джерелом забруднення довкілля. Ці «рани землі» спричиняють руйнівний вплив на навколишнє середовище та можуть серйозно зашкодити репутації як видобувної промисловості, так і урядів. TUTKOVSKY надає послуги з відновлення та моніторингу стану природного середовища після завершення проектів з розвідки і видобутку енергетичних і мінеральних ресурсів.

Саме геологи, маючи глибоке розуміння геосфери, а саме її складу, властивостей та динаміки, взаємодії з гідросферою, біосферою, кріосферою, атмосферою і антропосферою, можуть запропонувати оптимізовану коригувальну стратегію для цих територій минулих видобутків. Для вирішення всього комплексу завдань із відновлення природного середовища TUTKOVSKY залучає фахівців з усіх необхідних напрямів.

Ми живемо у період зростаючих сподівань громадськості щодо того, що розвідка, розробка та використання природних ресурсів не несуть ризиків для природного середовища, цілісності та життєдайності пов’язаних з ним екосистем. Відкритість і постійний діалог, надання необхідних послуг органам місцевого самоврядування та громадським організаціям, які представляють інтереси територіальних громад, урахування інтересів громад під час реалізації програм і проектів – принцип діяльності TUTKOVSKY.

Політичним партіям, які представляють інтереси великих груп населення країни, TUTKOVSKY надає послуги з розробки концептуальних засад і програм раціонального використання природних ресурсів із визначенням найбільш важливих першочергових кроків, які можуть суттєво підвищити якість життя населення, принаймні певного регіону. Визначаються найбільш гострі екологічні проблеми, які виникли внаслідок неконтрольованого або хижацького видобутку енергетичних і мінеральних ресурсів, використання земельних, лісових, водних ресурсів і заходи щодо іх вирішення, найбільш вразливі екосистеми, що потребують збереження й відновлення.

Для запровадження екосистемного підходу до використання природних ресурсів необхідно сформувати нову генерацію фахівців з управління у державних органах влади і видобувних компаніях. Знаючи про поточний стан природних ресурсів країни, наявність зміни цього стану, стійкість їх до майбутніх природних і антропогенних загроз, відповідальні особи та організації мають бути здатними гарантувати безпеку нації та країни, підтримувати життєвість економіки, захищати навколишнє середовище та берегти добробут громадян. Тому TUTKOVSKY надає послуги з підготовки та підвищення кваліфікації таких спеціалістів, проводить науково-методичну розробку стандартизованого інструментарію оцінки соціальних наслідків реалізації проектів з використання природних ресурсів.

Маючи значний досвід використання телекомунікаційних технологій та інформаційних мереж, автоматизації технологій отримання, обробки, представлення і візуалізації даних, TUTKOVSKY надає урядам послуги з розробки і створення інфраструктури для загальної бази знань про природні ресурси і умови країни - Національної платформи природних ресурсів.

 

Управління проектами та регіональними програмами комплексного вивчення й раціонального використання певних видів природних ресурсів

Енергетичні (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральні (рудні, нерудні, відходи виробництва), водні (підземні води) ресурси

TUTKOVSKY аналізує поточний стан діяльності державних (регіональних) органів управління у сфері використання природних ресурсів та надає пропозиції щодо її організації та вдосконалення.

Організація системи державного (регіонального) управління використанням енергетичних (нафта, газ, тверді горючі копалини), мінеральних (рудні, нерудні, відходи виробництва), водних (підземні води) ресурсів:

 • визначення цілей, завдань та структури органів управління на основі аналізу передового світового досвіду;
 • розробка та вдосконалення законодавства у сфері природокористування;
 • організація національних геологічних служб і їх регіональних органів;
 • організація органів з реалізації державної політики у сфері використання надр;
 • співпраця з міжнародними організаціями для підвищення ефективності управління використанням природних ресурсів.

Рекомендації TUTKOVSKY базуються на аналізі стратегії провідних геологічних служб світу (Асоціації геологічних служб Європи, Канади, США та ін.) та урядових органів з реалізації державної політики у сфері використання надр багатьох країн.

Створення національного (регіонального) банку даних геологічної інформації

Основою для розробки регіональних програм є національний (регіональний) банк даних геологічної інформації. ТUTKOVSKY надає такі послуги національним геологічним службам з формування такого банку:

 • ревізія, аналіз та узагальнення наявних геологічних та інших матеріалів, переведення ретроспективної інформації з паперових носіїв у цифровий формат;
 • розробка і впровадження нормативних і методичних документів, що регламентують складання баз даних геологічної інформації та цифрових геологічних карт;
 • розробка та адаптація спеціалізованого програмного забезпечення;
 • розробка вимог до змісту та форми звітності надрокористувачів усіх форм власності;
 • поточне поповнення банку даних геологічної інформації;
 • складання й ведення кадастру родовищ та проявів енергетичних, мінеральних, водних (підземні води) ресурсів, кадастрів інших природних ресурсів;
 • організація системи відкритого доступу до геологічної інформації.

Розробка і реалізація регіональних програм комплексного вивчення та використання енергетичних, мінеральних, водних (підземні води) ресурсів

На етапі розробки регіональних програм ТUTKOVSKY надає урядовим органам такі консультативні послуги:

 • оцінювання мінерально-сировинної бази, перспектив її розвитку;
 • оцінювання екологічних та соціальних наслідків експлуатації мінерально-сировинної бази;
 • планування освоєння природних ресурсів, визначення основних задач і напрямків подальшого вивчення геологічного середовища;
 • залучення грантів світових та міждержавних організацій і фондів для вивчення природних ресурсів та збереження природного середовища.

Регіональні програми впроваджуються через діяльність національних геологічних служб та діяльність спеціалізованих органів з реалізації державної політики у сфері використання надр.

Національним геологічним службам та їх регіональним органам ТUKOVSKY надає послуги з управління:

 • комплексними регіональними геологічними дослідженнями для створення національних геологічних карт нового покоління;
 • геологопрогнозними роботами на різні види ресурсів з виявлення і оцінки нових перспективних площ для ліцензування (у тому числі прогнозування нафтогазоносності, оцінки зон нафтогазоносності);
 • визначенням та вивченням об’єктів геологічного середовища, що потребують охорони та збереження;
 • систематизацією, гармонізацією національних геологічних даних із загальноєвропейськими та світовими;
 • вивченням екологічного стану приповерхневих геологічних об'єктів (ґрунтів та підземних вод) з метою запобігання ризикам нестачі продуктів харчування і питної води;
 • вивченням природних та техногенних небезпек, розробкою заходів з протидії надзвичайним ситуаціям і катастрофам;
 • розробкою заходів для запобігання змінам клімату через скорочення викидів парникових газів, геологічне зберігання СО2, використання альтернативних джерел енергії, зокрема геотермальної;
 • вивченням екосистем і прогнозуванням їх змін;
 • збереженням геологічних пам'яток і наукових знань;
 • фаховою підготовкою та підвищенням кваліфікації національних кадрів.

Спеціалізованим органам з реалізації державної політики у сфері використання надр ТUKOVSKY надає такі послуги з визначення об’єктів ресурсного фонду, що передаються видобувним компаніям, форм та умов передачі:

 • встановлення критеріїв та розробка алгоритму диференційованої оцінки вартості ліцензій та платежів за користування природними ресурсами;
 • підготовка інформації про об’єкт та розробка умов ліцензування (зокрема, екологічних та соціальних);
 • організація тендерів на отримання ліцензій на користування надрами:
  • підготовка тендерної документації;
  • здійснення інформаційно-рекламних заходів щодо проведення тендерів;
  • організація надання інформації щодо ліцензійних площ та блоків (створення відкритого інформаційного ресурсу - «data room»);
  • організація і проведення торгів;
  • укладання угод із переможцями тендерів.

Для багатьох країн той чи інший вид природних ресурсів є визначальним для національної економіки. TUTKOVSKY розробляє і втілює програми заходів щодо уникнення залежності від монополії крупного споживача, диверсифікації поставок видобувної продукції державних і національних приватних компаній для отримання найкращої ціни на світовому ринку.

Регіональні програми передбачають:

 • моніторинг використання енергетичних, мінеральних і водних ресурсів;
 • моніторинг впливу експлуатації ресурсів на навколишнє середовище;
 • контроль за виконанням ліцензіатами умов ліцензування.

Розроблені TUTKOVSKY регіональні програми спрямовані на впровадження автоматизованих систем моніторингу використання природних ресурсів. Робота з даними системами виконується підготовленими TUTKOVSKY місцевими кадрами. TUTKOVSKY здійснює контроль та вносить необхідні корективи, проводить апгрейд програмного забезпечення, надає консультативні послуги.

Земельні та грунтові, водні (поверхневі води), енергетичні ресурси відновлювальних джерел

TUTKOVSKY, здійснюючи управління проектами та регіональними програмами з використання цих видів ресурсів, ставить за мету досягнення необхідних замовнику результатів з обов’язковим урахуванням умов раціонального використання певних ресурсів, у тому числі соціально-економічної та екологічної доцільності. Доскональне вивчення стану ресурсів, ступеню забруднення, можливості їх відновлення дає змогу TUTKOVSKY визначити найбільш ефективний комплекс методів і технологічних рішень, прогнозувати подальший розвиток природно-техногенних систем.

TUTKOVSKY розробляє проекти з раціонального використання земельних, грунтових та водних ресурсів із врахуванням відповідності чинній законодавчій, нормативній та регуляторній базі даної країни (регіону) у сфері охорони навколишнього середовища.

TUTKOVSKY проводить моніторинг земельних ресурсів та землекористування на національному і регіональному рівні для проведення порівняльних досліджень та аналізу, які покладаються в основу програм та проектів з розробки та реалізації системи раціонального землекористування і політики управління земельними ресурсами на замовлення урядів та інших зацікавлених сторін.

Залежно від умов регіону, характеру та ступеня забруднення й виснаження грунтових ресурсів TUTKOVSKY розробляє та виконує проекти з їх відновлення з використанням механічних, фізико-хімічних, біологічних методів очищення ґрунтів від техногенного забруднення та, за необхідності, їх комплексування. Враховуються природно-кліматичні фактори, рельєф місцевості, характер та особливості ґрунтового покриву, рослинності, геологічні, гідрогеологічні та гідрологічні умови території, економічні та соціальні чинники освоєння земельних ресурсів району.

Проекти з раціонального використання земельних та грунтових ресурсів, які TUTKOVSKY розробляє і реалізує в інтересах замовників, базуються на ландшафтно-екологічних принципах, що передбачають оптимальне співвідношення різних напрямів відновлення порушених територій, створення високопродуктивних ценозів, підвищення родючості рекультивованих ґрунтів та запобігання негативному впливу техногенних утворень на довкілля. А саме:

 • розробка системи управління охороною та використанням земельних та грунтових ресурсів з метою їх збереження та відтворення продуктивності;
 • визначення екологічної стійкості агроекосистем до негативних зовнішніх факторів;
 • забезпечення підвищення біопродуктивності земельних ресурсів;
 • розробка комплексу заходів з боротьби з деградацією земель, розвитком ерозійних процесів, налагодження системи моніторингу процесів деградації ґрунтів;
 • оптимізація структури раціонального використання земельних та грунтових ресурсів.

TUTKOVSKY розробляє і реалізує науково обґрунтовані проекти з відновлення природно-екологічної рівноваги у водних екосистемах та раціонального використання їх ресурсів. А саме:

 • управління проектами комплексного використання водних ресурсів для забезпечення питного і технічного водопостачання, гідромеліоративних та енергетичних потреб;
 • розробка й управління системою моніторингу концентрацій забруднюючих речовин у поверхневих водах у місцях їх інтенсивного господарсько-питного використання та у рекреаційних зонах; розробка та здійснення заходів з очищення поверхневих вод;
 • впровадження системи контролю за радіоактивним забрудненням річок, водосховищ, каналів, зрошувальних мереж у зонах атомних електростанцій.

TUTKOVSKY здійснює управління проектами та програмами (сукупністю проектів) підвищення енергозабезпеченості країн та територій за рахунок використання ресурсів відновлювальних джерел надійної, чистої та ефективної енергії: сонячної, геотермальної, вітрової та ін. Ці проекти включають:

 • аналіз та обґрунтування можливостей використання технологій альтернативного енергозабезпечення, виходячи з особливостей територій та кліматичних умов;
 • вивчення попиту на енергоносії, кола споживачів та обсягів споживання;
 • підготовка рекомендацій щодо впровадження передових технологій вирощування й переробки енергетичних рослин;
 • вивчення можливостей та розвиток мереж передачі енергії;
 • проведення енергетичного та екологічного аудиту працюючих агрегатів;
 • підготовку фахівців для обслуговування комплексів з альтернативного енергозабезпечення.

 

 

Послуги зі створення національних платформ природних ресурсів країни і регіональних платформ природних ресурсів території

TUTKOVSKY надає урядам послуги з розробки і створення Національної платформи природних ресурсів – інфраструктури для загальної бази знань про природні ресурси і умови країни, її економіко-географічний та екологічний стан. Також залучається інформація щодо демографічної ситуації, зайнятості населення у різних видах виробництва, характерних для певної території соціальних проблемах і потребах.

База знань формується з використанням сучасних засобів накопичення, систематизації та обробки інформації, обміну нею як у середовищі бази так і інтернет-середовищі. За аналізом повноти і достатності даних у експертному середовищі платформи визначаються напрями необхідних досліджень і системи моніторингу. Можливість поповнення новими даними дозволяє враховувати результати моніторингу і оперативно реагувати на зміни стану навколишнього середовища.

Мета платформи – створити дієвий інструмент, який забезпечує потреби у інформації відповідальних, приймаючих рішення державних установ, а також бізнесових структур і широких кіл громадськості щодо ефективного, збалансованого та невиснажливого використання природних ресурсів країни для досягнення цілей і стратегій сталого і ресурсно-поновлюваного розвитку суспільства.

На початку ХХІ столітті суспільство стикнулося з глобальними викликами, головні з яких – якість повітря й води, енергетичні та матеріальні потреби, стихійні лиха, виникнення нових захворювань, зміни клімату, міграція населення – формують складну мережу пов’язаної взаємозалежності між навколишнім середовищем, суспільством й економікою. Виникнення глобалізованої економіки впливає на потребу у всіх, без виключення, ресурсах.

Проекція глобальних викликів на країни, що розвиваються, показує, що жорсткість їх прояву зростає в умовах макроекономічної нестабільності через залежність від експорту природних ресурсів і екологічних загроз через надмірне техногенне навантаження від видобувної діяльності та екстенсивного ведення сільського і лісового господарств, тощо, які посилюються зміною клімату і стихійними лихами.

Для подолання багатьох з вищенаведених викликів життєво важливими є геологічні знання. Але сьогодні вони мають бути інтегровані з іншими знаннями про природні умови і ресурси Землі, як системи, де літосфера перебуває у нерозривному зв’язку і взаємодії з гідросферою, біосферою, атмосферою, і все більшою мірою – антропосферою. Зараз ці знання розпорошені у багатьох міністерствах та відомствах, наукових і освітніх установах, дослідницьких організаціях і виробничих підприємствах, є фрагментарними і обмежено доступними.

Розуміння необхідності інтеграції знань і досліджень природного середовища та природних ресурсів відображене у програмних документах Геологічної служби США, Геологічної служби Канади, спільній програмі геологічних служб Європейських країн. Саме Геологічні служби повинні взяти на себе функції бюро інтегральних досліджень природних ресурсів в уряді своєї країни, яке буде мати можливості широкої мультидисциплінарної наукової експертизи, масштабної національної присутності на місцях, надійного геологічного, географічного, гідрологічного та біологічного моніторингу, надавати експертні знання і технічні консультації для всіх зацікавлених сторін. Завдяки Національній платформі буде забезпечений доступ до цифрових даних для широкого кола споживачів за різними напрямами використання.

В рамках Національної платформи природнихресурсів TUTKOVSKY створює регіональні платформи і 3D-моделі навколишнього середовища певних територій. Насамперед TUTKOVSKY пропонує урядам країн і органам регіональної влади створити такі платформи і моделі для окремих гірничопромислових районів, міських агломерацій, територій, які страждають від стихійних лих, надмірного втручання в навколишнє середовище.

Моделі є базовою багатоцільовою комплексною основою для планування освоєння природних ресурсів території, розвитку мінерально-сировинної бази, будівництва об’єктів промисловості та інфраструктури, розміщення селітебних зон, ведення сільського господарства, запобігання наслідків стихійних лих і техногенних катастроф, забезпечення населення чистим і здоровим середовищем проживання. З огляду на комплексний характер 3D-моделей, які створює TUTKOVSKY, вони – унікальні.

Використані при побудові моделі програмні засоби дозволяють візуалізацію в будь-якому ракурсі з високою роздільною здатністю. 3D-модель території складається з ув’язаних між собою, елементів: геологічна основа; гідрогеологічні умови; геоморфологічні умови; інженерно-геологічні умови; сучасні грунти; поверхневі води; екологічний стан. Кожен елемент моделі містить один або декілька геопросторових шарів. Додатково створюються шари: лісові ресурси, території з особливим статусом, і т. ін.

Крім зв’язку елементів моделі між собою, вони пов’язані з іншими даними бази знань, які характеризують клімат, рівень сонячної радіації, стан і динаміку атмосфери, т.ін. Тому прикладні аспекти використання 3D-моделі навколишнього середовища розширюються у сукупній базі знань Національної платформи, зокрема щодо прогнозування і розробки запобіжних дій у відповідь на кліматичні зміни, порушення цілісності та життєдайності екосистем і зменшення ресурсів, які населення з екосистем отримує, а також для планування використання відновлюваних джерел енергії.

Таким чином, Національна платформа природних ресурсів країни забезпечує урядові органи всією наявною інформацією про природні умови і ресурси території та дозволяє оперативно враховувати нові дані , відображає взаємозв’язок природних сфер і життєдіяльності людини.

Завдяки платформі досягається можливість прийняття зважених і ефективних рішень з використання всіх видів природних ресурсів, налагодження моніторингу та системної протидії небезпечним природним і техногенним явищам для створення комфортних умов проживання населення, надійного забезпечення його продовольством, чистою питною водою і чистою енергією, досягнення більшої економічної стійкості.

 

Спеціалізовані послуги з вивчення та використання природних ресурсів

Урядам ТUTKOVSKY надає послуги з регіональних геологічних досліджень з метою, насамперед, створення комплектів державних (національних) геологічних карт як багатоцільової основи раціонального природокористування, а також послуги з відновлення та моніторингу стану природного середовища після завершення проектів із використання природних ресурсів, незалежно від того, коли і ким такі проекти реалізовувались.

Регіональні геологічні дослідження:

 • створення дистанційної основи для геологічних карт шляхом дешифрування матеріалів аерокосмічних зйомок;
 • геоморфологічне картування і морфоструктурний аналіз;
 • підготовка геофізичних і геохімічних основ для геологічного картування;
 • геологічні зйомки та геологічне довивчення площ оптимального для даної країни (регіону) масштабу;
 • гідрогеологічні зйомки;
 • геологопрогнозні роботи щодо різних видів енергетичних і мінеральних ресурсів (у тому числі прогнозування і оцінка зон нафтогазоносності), вибір і оцінка перспективних площ для ліцензування;
 • еколого-геологічне картування;
 • тематичні та спеціалізовані дослідження за конкретними напрямками;
 • створення баз даних геологічної інформації і цифрових геологічних карт;
 • створення зведених геологічних карт країн (регіонів), розробка легенд до цих карт.

Відновлення та моніторинг стану природного середовища після завершення проектів з використання природних ресурсів

Природне середовище після завершення проектів з розвідки і видобутку енергетичних і мінеральних ресурсів зазнає змін, які можуть виражатися в утворенні нових форм рельєфу, порушенні гідрогеологічного режиму території та ґрунтового покриву, засоленні ґрунту та забрудненні його небезпечними речовинами і промисловими відходами, винищенні флори та фауни. Відновлення природних компонентів розглядається як основна частина нейтралізації наслідків видобувної діяльності.

Заходи з рекультивації, що виконуються після завершення видобутку, сприяють лише частковому відновленню природних комплексів, а подальше формування й розвиток екосистем відбувається за рахунок процесів самовідновлення.

Одна з проблем самовідновлення території – це велика тривалість у часі, що зумовлює необхідність моніторингу і науково обґрунтованого управління процесами самовідновлення, спрямованого на скорочення термінів регенерації екосистем територій видобувної діяльності.

Також важливо прогнозувати, які порушення можливі в результаті майбутньої зміни навколишнього середовища. Методи відновлення, такі як проникні реактивні бар'єри та інкапсуляції забруднень, можуть бути нестабільними внаслідок збільшення ерозії, посухи, повеней чи підтоплення, що, в свою чергу, може привести до проникнення забруднюючих речовин у природне середовище.

TUTKOVSKY для кожного проекту екологічного спрямування розробляє відповідний комплекс методів відновлення екосистем на основі геомоделювання території з урахуванням сукупності всіх можливих факторів, які можуть вплинути на подальший стан довкілля й темпи регенерації природних комплексів.

 1. Еколого-геологічна оцінка стану природного середовища територій після завершення видобутку енергетичних і мінеральних ресурсів:
  • комплексне крупномасштабне еколого-геологічне картування для визначення ступеня порушення природної системи техногенним впливом та основних показників техногенних змін;
  • визначення динаміки небезпечних геологічних процесів та розробка стратегії заходів для локалізації та усунення їх негативного впливу на стан довкілля;
  • оцінка деградації природного середовища;
  • реконструкція природних комплексів до початку розвідки і видобутку енергетичних і мінеральних ресурсів, визначення можливості їх відновлення;
  • проведення оцінки значущості екологічних функцій літосфери та її складових для біологічних об'єктів і соціуму;
  • визначення першочергових беззаперечних заходів для відповідного реагування на наслідки, що несуть найбільші ризики для здоров’я населення і життєзабезпечуючих ресурсів;
  • ознайомлення осіб, які приймають рішення, та інформування громадськості про ефективність проекту щодо відновлення природного середовища і позитивний вплив на соціум; стимулювання подальшої участі громадськості в процесі прийняття рішень, пов'язаних із реалізацією проекту.
 2. Розробка проектних рішень на основі створення постійно діючих моделей природно-техногенної системи з визначенням найбільш ефективних екотехнологій:
  • створення постійно діючих моделей природно-техногенної системи з метою розробки схем та технологічних заходів з відновлення природного середовища;
  • розробка проектних рішень із визначенням найбільш ефективних екотехнологій за мінімізації матеріальних та грошових ресурсів і рекомендацій із подальшого використання території;
  • визначення можливості використання підземного простору, зокрема для захоронення CO2, з метою запобігання змінам клімату та інших цілей;
  • складання просторово-часового прогнозу розвитку цієї системи у разі запланованих техногенних та очікуваних природних дій, прогнозна оцінка наслідків цих дій на довкілля.
 3. Здійснення заходів з рекультивації територій, що зазнали негативного впливу внаслідок видобутку енергетичних і мінеральних ресурсів
  • Для гірничотехнічної рекультивації:
   • знімання та складання родючого шару ґрунту й потенційно родючих порід;
   • звільнення поверхні від великогабаритних уламків порід, виробничих конструкцій, будівельного сміття і промислових відходів із подальшим їх захороненням або організованим складуванням чи переробкою;
   • формування відвалів шахт, кар'єрів, а також гідровідвалів;
   • вирівнювання поверхні, виположування, терасування та закріплення укосів відвалів, бортів кар'єрів, засипання шахтних провалів, закріплення їх бортів;
   • оцінка екологічної безпеки матеріалів, речовин, технологій, обладнання, що використовується в процесі рекультивації;
   • хімічна меліорація токсичних ґрунтів;
   • технічна меліорація ґрунтів шляхом збільшення або зменшення їх фільтраційних властивостей;
   • інженерне впорядкування рекультивованої території та протиерозійні заходи (побудова дренажної, водовідвідної та зрошувальної мережі, доріг, ліквідація або використання гребель, дамб, насипів тощо);
   • відновлення гідрогеологічних умов, які були змінені в процесі експлуатації родовищ;
   • покриття вирівняної поверхні шаром родючого ґрунту або потенційно родючих порід, подальша оранка або розпушування території.
  • Для біологічної рекультивації – відновлювання ландшафтних систем на основі фіто- та лісомеліоративних заходів і відновлення біоценозів:
   • комплекс агротехнічних і фітомеліоративних заходів, спрямованих на поліпшення агрофізичних, агрохімічних, біохімічних та інших властивостей ґрунту;
   • агротехнічні заходи: підбір складу травосуміші, порід лісових культур (або чагарників), норм висіву або посадки з урахуванням ґрунтових та кліматичних умов території;
   • визначення норми й періодичності внесення добрив;
   • визначення тривалості меліоративного періоду;
   • визначення видового складу й оптимальної чисельності популяцій у біоценозах, заходи з розселення і створення умов для саморегуляції видів.
  • Для очищення територій, забруднених видобутком нафти та інших вуглеводнів:
   • механічні методи – збір нафти з поверхні ґрунтів за допомогою механічних засобів;
   • фізико-хімічні методи – реагентна нейтралізація, екстракція парою, відновлення територій за допомогою ініційованого гумінового сорбенту, використання активованого торфу, гідрофобного органо-мінерального нафтового сорбенту, сорбентів на основі жирних кислот;
   • біологічні методи – внесення спеціальних біологічних препаратів, мікроорганізмів: бактерій, грибів;
   • комплексні методи, що полягають в поєднанні механічних, біологічних та фізико-хімічних методів очищення забрудненої території.
  • Для використання фіторемедіації з метою ліквідації забруднення нафтою і нафтопродуктами, важкими металами та іншими токсичними речовинами – «зелене очищення»:
   • розробки оптимальної схеми фіторемедіації залежно від типу і характеру забруднення (підбір видового складу рослин, оптимальних для усунення цього типу забруднення у цих ґрунтово-кліматичних умовах, визначення схеми посадки, вибір необхідних агротехнічних заходів, у тому числі оптимізація живлення й хімічний захист рослин);
   • вирощування рослин (проведення комплексу агротехнічних заходів, у тому числі підготовка насінного матеріалу, підготовка ґрунту, внесення мінеральних добрив, використання засобів захисту).
 4. Моніторинг стану відновленого природного середовища:
  • планування спостережної мережі моніторингу;
  • спостереження за станом навколишнього середовища:
   • склад, стан, властивості і зміни природних і техногенних ґрунтів, гірських порід;
   • концентрації й поширення вуглеводневих сполук та інших забруднювачів, відстеження шляхів біодеградації нафти на ділянках фіторемедіації;
   • режим, динаміка і геохімія підземних вод;
   • стан атмосферного повітря;
   • екзогенні й ендогенні геологічні процеси (карст, суфозія, зсуви, обвали, землетруси тощо);
   • динаміка змін рельєфу;
   • інженерно-геологічні процеси;
   • процеси взаємодії інженерних споруд і геологічного середовища (усадки ґрунтів, стан і цілісність фундаментів, витоки техногенних вод, тощо);
   • стан і темпи самовідновлення й розвитку екосистем.
  • аналіз стану екологічного і геологічного середовища та прогнозування його змін;
  • забезпечення оперативного управління інформацією про стан довкілля на основі геомоделювання;
  • розробка прогнозів і попередження про зміни стану навколишнього середовища;
  • здійснення коригувальних дій і шляхів запобігання ризиків;
  • розробка науково обґрунтованих рекомендацій по управлінню екологічною ситуацією.